10. Ohuolukorrad ja abi kutsumine

Teema läbimisel õppija
  • harjutab esmaabi- ja tuleohutusega seotud baassõnavara kasutamist;
  • kinnistab funktsionaalset lugemisoskust;
  • harjutab näidisdialoogide abil häirekeskusesse helistamist, erinevatest õnnetustest teatamist ja suhtlemist traumapunktis.

Tööleht 10.1, Esmaabivahendid

Tööleht 10.2, Pille ja Lauri kutsuvad abi

Video - Pille ja Lauri kutsuvad abi
Harjutus 10.2.1
Harjutus 10.2.2

Tööleht 10.3, Lauri isa on haige

Tööleht 10.4, Pille sõbrannaga juhtub õnnetus

Tööleht 10.5, Tuleohutus

Tööleht 10.6, Tulekahju ja põletus