Paremal pool on sõidutee

Teema läbimisel õppija:

  • oskab väljendada oma soove ja saab aru temale antud soovitustest ja käsklustes;
  • oskab moodustada käskivat kõneviisi ja kasutada kohakäändeid;
  • mõistab kuuldut ja oskab väljendeid kõnes iseseisvalt kasutada.