Kas te oskate eesti keelt

Teema läbimisel õppija:

  • oskab iseloomustada oma keeleoskust;
  • oskab pöörata tegusõna ainsuses ja mitmuses;
  • mõistab kuuldut ja oskab väljendeid kõnes iseseisvalt kasutada.